به نظر شما کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟
1ـ ماشین دستشویی داشته تو جوب سرپاش کردن ؟
2ـ میخواسته ماشینو تو جوب بشوره ؟
3ـ اومده از جوب بپره پاش لیز خورده ؟
4ـ رانندش زن بوده میخواسته پارک دوبل کنه؟
... 5ـ از ماشین جای پل استفاده میکنن ؟
:)))اصن یه وضی!!!